BlogENTITATS CULTURALS I IVA. ALGUNS CONCEPTES.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Les entitats no lucratives gaudeixen de certes exempcions en l’aplicació de l’IVA. Però, tenim clar sobre quins conceptes podem aplicar aquesta exempció?

En aquest article, intentarem acostar-nos a alguns conceptes tributaris generals, a banda d’examinar els supòsits d’exempció contemplats a la Llei de l’IVA que afecten les associacions no lucratives de caire cultural.

ALGUNS CONCEPTES QUE CAL ENTENDRE:

Activitats empresarials o professionals: són aquelles que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o d’un d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

Empresaris o professionals: són les persones o entitats que realitzen les activitats empresarials o professionals definides a l’apartat anterior. No obstant això, no tindran la consideració d’empresaris o professionals els qui realitzin exclusivament lliuraments de béns o prestacions de serveis a títol gratuït.

Fet imposable: supòsit de naturalesa jurídica o econòmica fixat per la llei configuradora de cada tribut, la realització del qual origina el naixement de l’obligació tributària.

Subjecte passiu: és la persona física o jurídica que resulta obligada al compliment de les prestacions materials i formals de l’obligació tributària, segons s’estableixi en la llei configuradora de cada tribut.

EL SUBJECTE PASSIU DE L’IVA,

En el cas dels lliuraments de béns i prestacions de serveis, el subjecte passiu és la persona física o jurídica que tingui la condició d’empresari o professional i realitzi els lliuraments de béns o presti els serveis subjectes a l’impost.

ELS SUPÒSITS DE NO SUBJECCIÓ:

La no subjecció significa que el subjecte passiu no realitza el fet imposable, atès que la seva conducta o activitat no es troba dins de la categoria configurada com a fet imposable per la llei reguladora de l’impost, per la qual cosa no s’aplica cap tipus de gravamen. Per exemple, el lliurament gratuït de mostres de mercaderies amb finalitats promocionals.

LES EXEMPCIONS

Les exempcions són aquells supòsits en els quals, malgrat realitzar-se el fet imposable, la llei eximeix del compliment de l’obligació tributària principal. L’exempció implica, per tant, la realització pel subjecte passiu d’un fet imposable subjecte a l’impost i l’aplicació del corresponent tipus de gravamen, la qual cosa en condicions normals generaria el naixement de l’obligació tributària, però sobre el qual legalment s’ha establert una exempció, total o parcial, deslliuradora per al deutor tributari.

EXEMPCIONS EN OPERACIONS INTERIORS A LA LIVA:

Les exempcions en operacions interiors són limitades, per la qual cosa no generen el dret a deduir l’IVA suportat en les adquisicions de béns i serveis utilitzats per a la realització de l’operació exempta.

En termes generals, podem classificar-les en funció de la matèria al fet que afecten en:

A) Exempcions en operacions mèdiques i sanitàries.

B) Exempcions relatives a activitats educatives.

C) Exempcions socials, culturals, esportives.

D) Exempcions en operacions d’assegurança i financeres.

E) Exempcions immobiliàries.

F) Exempcions tècniques.

G) Altres exempcions.

Ens centrarem en les exempcions que poden afectar més directament una entitat no lucrativa de caire cultural:

Exempcions relatives a activitats educatives:

L’educació de la infància i de la joventut, la guarda i custòdia de nens, l’ensenyament escolar, universitari i de postgraduats, l’ensenyament d’idiomes i la formació i reciclatge professional, realitzades per Entitats de dret públic o entitats privades autoritzades per a l’exercici d’aquestes activitats.

No es comprenen en aquesta exempció determinats serveis, com els relatius a la pràctica de l’esport prestats per empreses diferents dels centres docents (excepte associacions de pares d’alumnes), els d’allotjament i alimentació prestats per col·legis majors o menors i residències d’estudiants, els relatius a permisos de conducció de vehicles terrestres de les classes A i B i els referents als títols, llicències o permisos necessaris per a la conducció de bucs o aeronaus esportives o d’esbarjo. Tampoc es comprenen en l’exempció els lliuraments de béns efectuades a títol onerós.

Les classes a títol particular prestades per persones físiques sobre matèries incloses en els plans d’estudis del sistema educatiu. No tindran la consideració de classes prestades a títol particular aquelles para la realització del qual sigui necessari donar-se d’alta en les tarifes d’activitats empresarials o artístiques de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Si el subjecte passiu realitza directa i personalment l’activitat es considerarà professional. Si l’activitat s’exerceix en una organització (acadèmia, centre d’estudis, etc.) es considerarà una activitat empresarial.

Exempcions socials, culturals i esportives:

En alguns supòsits la Llei exigeix, perquè sigui procedent l’exempció, que les operacions siguin efectuades per entitats o establiments privats de caràcter social.

Tenen la consideració d’establiments privats de caràcter social a aquests efectes aquells en els quals concorrin els següents requisits:

  • Estar mancats de finalitat lucrativa.

  • Els càrrecs de president, patró o representant legal hauran de ser gratuïts.

  • Els socis, comuners o partícips de les entitats o establiments i els seus cònjuges o parents consanguinis, fins al segon grau inclusivament, no podran ser destinataris principals de les operacions exemptes ni gaudir de condicions especials en la prestació dels serveis. Aquest últim requisit no s’aplicarà en les prestacions de serveis d’assistència social i esportius.

Estan exemptes dins d’aquest tipus d’activitats les següents, entre d’altres:

  • Les prestacions de serveis i els lliuraments de béns accessòries a les mateixes efectuades directament als seus membres per organismes o entitats legalment reconeguts que no tinguin finalitat lucrativa, els objectius de la qual siguin exclusivament de naturalesapolítica, sindical, religiosa, patriòtica, filantròpica o cívica, realitzades per a la consecució de les seves finalitats específiques, sempre que percebin dels beneficiaris únicament les cotitzacions fixades en els seus estatuts. Aquesta exempció s’aplicarà a les operacions que compleixin els requisits subjectius i objectius establerts en la normativa amb independència que l’entitat o establiment que realitza el lliurament de béns o prestació de serveis no hagi sol·licitat i obtingut la qualificació administrativa d’entitat o establiment de caràcter social.

  • Determinades prestacions de serveis efectuades per Entitats de dret públic o entitats o establiments culturals privats de caràcter social que s’indiquen en la Llei. Així, les de biblioteques, museus, monuments, parcs zoològics, representacions teatrals, etc.

L’exempció de l’IVA significa que l’entitat emetrà les seves factures sense repercutir l’IVA, però sí que el suportarà en les compres i serveis que es rebin i aquest no es podrà deduir (perquè a efectes fiscals en la normativa de l’IVA s’entén que l’entitat actua com a consumidor final).

L’entitat no haurà de fer declaracions d’IVA (excepte en el cas que realitzi algun altre tipus d’activitat econòmica subjecta i hagi d’aplicar la regla de prorrata).

Les exempcions previstes per a l’IVA són aplicables a tots els tipus d’entitat no lucreativa, amb independència de la seva forma jurídica (associacions declarades o no d’utilitat pública, fundacions, federacions, etc.).

Atès que l’exempció aplicable a les entitats no lucratives de caracter cultural es limiten a les prestacions que s’efectuin directament als socis i sempre que l’entitat percebi d’aquests únicament les quotes fixades en els seus estatuts, cal delimitar ara el concepte de quota de soci.

L’IVA RESPECTE DE LES QUOTES DE SOCI

Entenem com a quota de soci una quantitat de diners que els associats estan obligats a abonar de forma regular a l’entitat i que no està vinculada a un ús específic ni suposen el lliurament per part de l’associació d’un producte o servei al soci.

De forma general, cal dir que una quota de soci no es produeix en el context d’una activitat econòmica i per tant no es troba subjecta a l’IVA.

Cal distingir, en aquest punt les quotes de les altres quantitats que poden pagar els socis en una associació, com són aportacions esporàdiques (derrames o quotes extraordinàries), donatius o contraprestacions en una venda d’un producte o servei. Alguns d’aquests casos estaran exempts d’IVA i d’altres no.

Per distingir una quota d’una contraprestació per venda o prestació de serveis, cal veure si el pagament de la quantitat econòmica dóna dret o no a rebre la prestació d’un servei o el lliurament de béns. Si no és així, no s’ha de repercutir IVA. Pel contrari, en el cas que el pagament de la quota atorgui dret a rebre la prestació d’un servei o el lliurament de béns, s’haurà de repercutir l’IVA.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*