[smbtoolbar]


BlogFESTES I VACANCES 2017

 

Comença l’any i és el moment de planificar-nos. Repassar quins seran els nostres dies de treball i de festa i com no, quan farem vacances!

Us recordem alguns conceptes interessants al respecte.

La jornada laboral

La jornada de treball o jornada laboral és el nombre d’hores que dedica un treballador a l’activitat per a la qual ha estat contractat. Aquestes hores es computen diàriament, setmanalment o anualment.

Es comptabilitza pel nombre d’hores en les quals l’empleat desenvolupa la seva activitat laboral, en el dia o jornada laboral, però també és important el còmput de la setmana laboral, mes laboral i l’any laboral.

L’Estatut dels Treballadors, estableix  que la jornada de treball serà la que es pacti als convenis col·lectius. Per tant, per saber quina jornada de treball tenim hem de revisar el conveni corresponent. Per exemple. Conveni col·lectiu de treball interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya ens diu que la jornada màxima anual, per als treballadors subjectes a aquest conveni, serà de 1791 hores de treball efectiu, equivalent a aplicar en còmput anual la jornada de 40 hores setmanals.

Cal tenir present que els Convenis col·lectius només poden regular o millorar les condicions que estableix l’Estatut dels Treballadors, però mai empitjorar-les.

L’Estatut dels Treballadors estableix un màxim de quaranta hores de treball efectiu setmanals de promig, en còmput anual. En el conveni d’hostaleria coincideix el màxim establert a l’ET amb el màxim acordat, però no sempre és així. El conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, per exemple, fixa el màxim anual en 1742 hores, és a dir en 38,5 hores màximes a la setmana.

Tanmateix, L’ET estableix la possibilitat que la jornada es distribueixi durant l’any de forma irregular, si es recull així al conveni o bé hi ha acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, sempre respectant les normes que l’ET estableix, és clar..

El Calendari laboral i de vacances

Les empreses tenen l’obligació d’elaborar anualment un calendari laboral, que s’ha d’exposar en un lloc visible de cada centre de treball. En aquest cal recollir les festes laborals.

D’altra banda, cada empresa ha de fixar el seu calendari de vacances. El treballador ha de conèixer les dates que li corresponguin dos mesos abans, almenys, del començament del gaudi

El fet de no complir aquestes obligacions és una infracció en matèria de relacions laborals i pot comportar una multa a l’empresa.

Les vacances

L’ET estableix que el període de vacances anuals retribuïdes, no és substituïble per compensació econòmica, i es pacta al conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la durada serà inferior a trenta dies naturals. Així, per exemple, el conveni que hem esmentat abans recull que El personal subjecte al Conveni gaudirà de trenta dies naturals de vacances i que els treballadors que no portin encara un any de treball efectiu tindran dret a gaudir-ne la part proporcional que correspongui. Les vacances es faran

preferentment des de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre.

Festes 2017

Les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran locals. L’ET fixa com a obligatòries d’àmbit nacional les de Nadal, Any Nou, primer de maig i 12 d’octubre.

Les festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 seran les següents:

 • 6 de gener (Reis)
 • 14 d’abril (Divendres Sant)
 • 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l’Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

La festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a Festa d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran.

A més de les festes esmentades es fixen, mitjançant l’Ordre TSF/341/2016, de 30 de novembre, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

(font: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=14514)

Si vols veure quines festes locals s’estableix a la teva localitat, la Generalitat ha habilitat un cercador:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/festes_generals_locals_Cat/

Si necessiteu més informació no dubteu a consultar-nos.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Idioma