[smbtoolbar]


BlogEn aquesta sentència la Sala de lo Civil del Tribunal Suprem analitza el contingut d’una condició particular del contracte d’assegurança de l’automòbil que estableix com a “garantia addicional” la defensa jurídica i que és del següent tenor literal:

 

“Libre elección de abogado (art. 63 de las condiciones generales). El asegurador garantiza a su cargo, sin límite alguno, todos los gastos necesarios para la defensa y/o reclamación de los intereses del asegurado, según las coberturas a las que se refiere el presente artículo, cuando los servicios sean prestados por el mismo asegurador. Si el asegurado ejerciera su derecho a la libre elección de abogado y/o procurador que lo represente, el asegurador abonará hasta el límite máximo de 600 euros, los gastos de dichos profesionales, con sujeción a las normas orientadoras de los colegios profesionales a los que aquellos pertenecieran.

 

Ens trobem davant d’un contracte d’assegurança de l’automòbil que no es limita a incloure el contingut propi de defensa que incumbeix a l’assegurador de la responsabilitat civil front les reclamacions de perjudicats contra l’assegurat (art. 74 Ley Contrato del Seguro) sinó que a més inclou, de manera voluntària, una cobertura addicional de defensa jurídica per a l’assegurat en els supòsits que aquest mantingui una posició activa, és a dir, en supòsits de reclamacions front a tercers amb ocasió dels danys soferts en un accident de circulació.

 

En aquest cas, el que es reclama a l’asseguradora demandada són els honoraris d’advocat i els drets de procurador abonats per l’esposa i fill de l’assegurat mort i en la seva condició d’hereus del mateix per la reclamació front l’asseguradora de qui va provocar la mort de l’assegurat. La companyia demandada no nega que la pòlissa cobrís les despeses d’aquests professionals per ser una reclamació front tercers, però entén que la quantia que ha d’abonar es limita a 600 euros, tal i com es preveu a la pòlissa.

 

La Sala recorda en la seva sentència que la cobertura de la defensa jurídica dels interessos front tercers no és la del article 74 de la LCS sinó la pròpia d’un contracte de defensa jurídica tot i que en la pòlissa no s’hagués determinat, tal i com exigeix l’article 76.c) de la LCS, la part de la prima que li corresponia. En aquest cas, la falta d’especificació seria imputable a l’asseguradora i no pas a l’assegurat i als seus hereus.

 

Recorda també el Tribunal que d’acord amb l’article 3 de la LCS, la claredat i precisió és exigible a totes les clàusules del contracte d’assegurança, tant si es troben incloses en les condicions generals com en les particulars, i amb independència que es qualifiquin de delimitadores del risc o limitatives dels drets de l’assegurat. Les formalitats exigides per a les clàusules limitatives que condicionen o modifiquen el dret a cobrar la indemnització (estar destacades especialment, estar redactadas de forma clara i precisa, i ser específicament acceptades per escrit) suposen un plus amb la finalitat de comprovar que l’assegurat va tenir un exacte coneixement del risc cobert.

 

Però no obstant, tot i haver superat aquestes exigències formals d’acceptació, aquestes clàusules en cap cas poden ser lesives, tot i que l’assegurat sigui un professional.

 

Dins del concepte de lesives, s’hauran d’incloure totes aquelles clàusules  que “reduzcan considerablemente y de manera desproporcionada el derecho del asegurado, vaciándolo de contenido, de manera que es practicamente imposible acceder a la cobertura del siniestro. En este caso, con independencia de que formalmente se exprese el consentimiento, la cláusula es nula en atención a su contenido”.

 

Recorda així mateix la Sala que per a les assegurances de defensa jurídica, a més de la doctrina jurisprudencial d’aquella mateixa Sala sobre les clàusules de delimitació, les clàusules limitatives i les clàusules lesives, s’ha d’estar a la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la Directiva 87/344/CEE, de 22 de juny, sobre coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives relatives a l’assegurança de defensa jurídica, llur incorporació a la llei espanyola del contracte d’assegurança va tenir lloc mitjançant llei 21/1990, de 19 de desembre.

 

D’acord amb la doctrina del TJUE, la interpretació del dret nacional ha de dirigir-se a aconseguir la major efectivitat del dret d’elecció del perjudicat. No s’exclou que es puguin fixar límits a la quantia coberta per l’assegurador en funció de la prima pagada, persò sempre que això no comporti buidar de contingut la llibertat d’elecció per l’assegurat de la persona facultada per representar-lo i sempre que la indemnització efectivamente abonada per aquest assegurador sigui suficient; comprovació que correspondrà realitzar en cada cas a l’òrgan jurisdiccional nacional.

 

Per tant, és raonable admetre que, en funció de la prima pagada, pot establir-se una limitació del risc cobert quan es recorri a serveis jurídics escollits lliurament mentre que la cobertura sigui total si els serveis són prestats per l’assegurador doncs cal pensar que quan la companyia presta el servei de defensa amb els seus propis mitjans o amb serveis jurídics concertats, els costos assumits seran menors. Però amb tot, la fixació d’una quantia tant reduïda que per ridícula faci il.lusòria la facultat atribuïda de lliure elecció de professionals, equival en la pràctica a buidar de contingut la pròpia cobertura que diu oferir la pòlissa.

 

I això, tal i com conclou la Sala en la seva sentència, és el que succeeix en el cas que s’analitza doncs la quantia de 600 euros fixada a la clàusula resulta lesiva, doncs impedeix exercir el dret a la lliure elecció d’advocat i/o procurador, atès que no guarda cap proporció amb els costos de defensa jurídica. Només caldria observar els criteris orientadors del Col.legi d’Advocats corresponent a la localitat en que es va signar el contracte d’assegurança i als que es remetia la mateixa pòlissa com a límit de la cobertura de l’assegurador el que, d’altra banda, malgrat el seu caràcter merament orientatiu, creava l’aparença d’una cobertura suficient que al mateix temps quedava buida de contingut per la quantia màxima assenyalada.

Ha arribat l’època en què toca presentar la declaració de la renda de les persones físiques.

Per què paguem impostos?

La Constitució espanyola, al seu article 31.1 diu que tothom ha de contribuir al sosteniment de les despeses públiques d’acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

L’Impost de la renda de les persones físiques (IRPF) és, juntament amb l’Impost de societats, la forma que té l’estat de gravar aquesta capacitat econòmica.

 

Característiques de l’IRPF:

 • És un impost directe: grava una manifestació directa i immediata de la nostra capacitat econòmica: l’obtenció de renda.
 • És un impost personal: la persona física que obté la renda delimita el fet imposable.
 • És un impost subjectiu: la quota tributària es determina d’acord amb les circumstàncies personals i familiars de cada contribuent.
 • És un impost periòdic, les persones obtenim renda de forma continuada, per això el legislador estableix períodes impositius per al seu càlcul i liquidació,
 • És un impost progressiu, perquè relaciona el tipus aplicable a cada contribuent amb la base imposable que aquest ha generat.

L’objecte d l’IRPF és gravar la renda de la persona contribuent, entesa com la totalitat dels seus rendiments, guanys i pèrdues patrimonials i les imputacions de renda que estableixi la llei, amb independència del lloc on s’hagi produït i de la residència de la persona que ens pagui.

 

I què paguem?

Pel que fa al gravamen estatal:

 

Escala aplicable tant en tributació individual com en tributació conjunta per totes les persones contribuents, amb independència del seu lloc de residència

Base liquidable fins a euros

Cuota íntegra euros Resta base liquidable fins a euros Tipus aplicable Percentatge

0,00

0,00

12.450,00

9,50%

12.450,00

1.182,75

7.750,00 12,00%

20.200,00

2.112,75

15.000,00

15,00%

35.200,00

4.362,75

24.800,00

18,50%

60.000,00 8.950,75 En endavant

22,50%

La quantia resultant es minorarà en l’import derivat d’aplicar a la part de la base liquidable general corresponent al mínim personal i familiar aquesta mateixa escala.

Pel que fa al gravamen autonòmic:

Escala aplicable a l’exercici 2019 per persones contribuents residents a Catalunya en l’exercici 2019.

Base liquidable fins (euros)

Quota íntegra (euros) Resta base liquidable fins (euros) Tipus aplicable (%)

0,00

0,00 17.707,20

12,00

17.707,20

2.124,86 15.300,00

14,00

33.007,20

4.266,86 20.400,00

18,50

53.407,20

8.040,86 66.593,00

21,50

120.000,20

22.358,36 55.000,00

23,50

175.000,20 35.283,36 En endavant

25,50

 

 

 

 

 

 

 

Exempcions

De la mateixa manera com ho fa en altres àmbits, la llei estableix un seguit de rendes que estaran exemptes d’IRPF. Vegem alguns exemples[1]:

 • Les indemnitzacions per acomiadament o cessament de les persones treballadores, fins a la quantitat establerta com a obligatòria per la normativa laboral (no el pacte entre les parts). Cal tenir en compte que els salaris endarrerits que haguem reclamat judicialment no estan exemptes, sovint, quan arriba la sentència judicial que ordena el seu pagament, arriba fora del període de liquidació de l’any al que corresponen aquests salaris i, per tant, cal fer una declaració complementària i liquidar el que toqui en aquest concepte.
 • Les prestacions reconegudes per la Seguretat Social com a conseqüència d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, incloses les pensions per incapacitat permanent del règim de classes passives dels funcionaris públics i les prestacions reconegudes als professionals no integrats en la Seguretat Social per mutualitats de previsió social.
 • Les beques públiques percebudes per a cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu, tant a Espanya com a l’estranger, i les beques concedides amb finalitat de recerca, cosa que implica la tributació de les beques privades (excepte les atorgades per fundacions sense ànim de lucre).
 • Les prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic, és a dir, la capitalització de l’atur
 • Els rendiments rebuts pels membres de missions internacionals de pau o humanitàries.
 • Les anualitats per aliments que reben els fills dels progenitors en virtut d’una decisió judicial.

Les teniu totes aquí

Tothom ha de fer la declaració?

En principi, tothom està obligat a contribuir a les despeses comunes, mitjançant l’IRPF. Tanmateix, la llei estableix un seguit de contribuents que no tenen obligació de presentar la declaració. Entre ells destaquen els límits establerts per als rendiments del treball. Quan una persona treballadora ha percebut en el període impositiu menys de 22.000 € procedents d’un sol pagador, no cal que presenti la declaració, si no hi ha cap altre ingrés que l’obligui. Si, com és cada dia mes freqüent, la persona treballadora ha treballat en mes d’una empresa o simplement els seus ingressos venen de més d’un pagador, el límit es redueix fins als 1.500 €.

Això no vol dir necessàriament que la declaració surti positiva Recordem que l’IRPF grava l’obtenció de rendes i que, per tant, el que compta és el volum d’ingressos que ha obtingut la persona, no el fet que aquests ingressos vinguin d’un o mes pagadors.

Retencions

Cal que tinguem en compte que durant l’any, hisenda ens pot haver practicat retencions. Les retencions són quantitats a compte que les persones obligades a retenir (per exemple les empreses respecte dels salaris dels treballadors) paguen a hisenda en el nostre nom durant el període impositiu i que es reflecteixen als documents corresponents, per exemple, a la nòmina. Per tant, el resultat de la declaració també dependrà dels imports que se’ns hagi retingut.

 

Per tant, encara que no arribem al límit d’ingressos que fa que tinguem obligació de presentar la declaració, pot ser que la aquesta surti a retornar, si l’import retingut és superior al que ens correspondria pagar. Si no presentem la declaració, perdrem aquests imports.

 

Qui fa la declaració de la renda?

Podem fer la declaració nosaltres mateixos, confirmar l’esborrany que confecciona l’Agència Tributària amb les dades que li arriben.

També podem requerir el serveis dels gestors que l’Agència Tributària contracta en època de liquidació de l’impost per a ajudar-nos.

La nostra recomanació és que mai confirmeu l’esborrany sense haver-lo revisat i esteu segurs d’haver-lo entès, per això, davant qualsevol dubte, es important que demaneu l’auxili d’un professional a l’hora de fer la declaració. Amb aquesta opció, si ho voleu, tindreu l’avantatge de què la persona que us fa la declaració sigui la mateixa cada any, la qual cosa fa que ja us conegui i tingui en compte la vostra situació personal. Sovint anar a professionals de proximitat és la millor opció.

 

 

[1] Per a més informació, consulta’ns!

Es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o procedència que, com a destinataris finals, fan l’adquisició, fan ús o gaudeixen, dins el territori de Catalunya, de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració pública.

Això vol dir que, quan comprem un bé o contractem un servei per al nostre ús particular, estem actuant com a consumidors, la qual cosa ens atorga una certa protecció, d’acord amb la llei.

Alguns d’aquests drets:

Informació prèvia i etiquetat dels productes o serveis

Els bens i serveis destinats als consumidors han d’estar etiquetats i presentats de manera que no ens indueixin a error. En especial, hem de rebre informació clara sobre les característiques del bé o servei, sobre la seva naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció.

Aquesta informació no ha d’atribuir al bé o servei efectes o propietats que no posseeixi. Tampoc es pot suggerir que el bé o servei posseeix característiques particulars, quan tots els béns o serveis similars posseeixin aquestes mateixes característiques. La informació ha de ser veraç, eficaç i suficient sobre les característiques essencials d’allò que s’ofereix.

En particular, cal informar el nom i adreça completa del productor, la naturalesa, composició i finalitat del producte, la Qualitat, quantitat, categoria o denominació usual o comercial, si la tenen, la data de producció o subministrament i lot, i quan calgui, termini recomanat per a l’ús o consum o data de caducitat. També és necessari informar sobre les instruccions o indicacions per al seu correcte ús o consum, advertiments i riscos previsibles.

Dret de desistiment

És el dret que té la persona consumidora de decidir la devolució del bé o la cancel·lació del servei durant

el temps establert com a període de reflexió legalment o contractualment, és a dir, la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap mena. Les clàusules que imposin al consumidor una penalització per a l’exercici del desistiment són nul.les.

El dret de desistiment que s’atribueix als consumidors i usuaris es regeix, quan n’hi hagi, per les disposicions legals vigents en cada cas. Si no n’hi ha, són les següents:

Quan la llei atribueixi el dret de desistiment al consumidor i usuari, l’empresari haurà d’informar, per escrit, en el document contractual, de manera clara, comprensible i precisa, del dret de desistir del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici, incloses les modalitats de restitució del bé o servei rebut. A més, cal lliurar al consumidor o usuari un document de desistiment, identificat clarament com a tal, que expressi el nom i adreça de la persona a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificació del contracte i dels contractants.

El consumidor i usuari disposa d’un termini mínim de catorze dies naturals per exercir el dret de desistiment, sempre que l’empresari hagi complert amb el deure informació i documentació

Si no ho hagués fet, el termini per a l’exercici del dret de desistiment finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, que es compta des que es va lliurar el bé o es va celebrar el contracte, en el cas de prestació de serveis.

Si el deure informació i documentació es compleix durant aquest termini de dotze mesos, el termini legalment previst per a l’exercici del dret de desistiment començarà a comptar des d’aquest moment.

Despeses vinculades al desistiment:

L’exercici del dret de desistiment no implicarà cap despesa per al consumidor i usuari. A aquests efectes es considerarà lloc de compliment el lloc on el consumidor i usuari hagi rebut la prestació.

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

Restitució de les prestacions per les dues parts.

El consumidor i usuari no haurà de reemborsar cap quantitat per la disminució del valor del bé, sempre que sigui conseqüència del seu ús conforme als pactes o a la seva naturalesa, o per l’ús del servei.

El consumidor i usuari tindrà dret al reemborsament de les despeses necessàries i útils que hagi realitzat en el bé.

En cas que l’usuari incompleixi el compromís de permanència adquirit amb l’empresa, la penalització per baixa, o cessament prematur de la relació contractual, serà proporcional al nombre de dies no efectius del compromís de permanència acordat.

La impossibilitat de retornar la prestació objecto del contracte per part del consumidor i usuari per pèrdua, destrucció o una altra causa no privaran a aquest de la possibilitat d’exercir el dret de desistiment.

En aquests casos, quan la impossibilitat de devolució li sigui imputable, el consumidor i usuari respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment de l’exercici del dret de desistiment, tret que aquest valor fos superior al preu d’adquisició, en aquest cas respondrà d’aquest.

Quan el consumidor i usuari hagi exercit el dret de desistiment, l’empresari estarà obligat a retornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d’aquestes summes haurà d’efectuar-se sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte pel consumidor i usuari.

Transcorregut aquest termini sense que el consumidor o usuari hagi recuperat la quantitat corresponent, tindrà dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se li indemnitzin els danys i perjudicis que se li hagin causat en el que excedeixin d’aquesta quantitat.

Correspon a l’empresari la càrrega de la prova sobre el compliment del termini.

Eva Ferré Ibarz

Advocada

 

 

Què és l’assetjament laboral?

Tot i que aquest fenòmen ha estat objecte de molts estudis, per part d’organismes internacionals, no hi ha una definició “oficial” del “mobbing” laboral. Farem servir la sentència del Jutjat Social núm 2 de Girona, de 17 de setembre de 2002, per a establir el concepte. Aquesta sentència fa ús de tres definicions d’aquest fenòmen:

La del seu descobridor Heinz Leymann, per qui es tractava del fenomen en què una persona o grup de persones exerceix una violència psicològica extrema, de forma sistemàtica i recurrent –almenys una vegada per setmana– i durant un temps perllongat –més de sis mesos– sobre una altra persona en el lloc de treball, amb la finalitat de destruir les xarxes de comunicació de la víctima o víctimes, destruir la seva reputació, pertorbar l’exercici de la feina de casa i aconseguir finalment que aquesta persona o persones acabin abandonant el lloc de treball.

El que mostra la Carta Social Europea de 3 de maig de 1996, que es referia a ell de la següent manera: «… promoure la sensibilització, informació i prevenció en matèria d’actes condemnables o explícitament hostils o ofensius dirigits de manera repetida contra tot assalariat en el lloc de treball i adoptar les mesures apropiades per a protegir als treballadors d’aquests comportaments».

El que exposa la Comissió Europea que, el 14 de maig de 2001 va definir-lo com “un comportament negatiu entre companys o entre superiors i inferiors jeràrquics, a causa del qual, l’afectat és objecte d’assetjament i atacs sistemàtics durant molt de temps, de forma directa o indirecta, per part d’una o més persones amb l’objectiu i/o efecte de fer-li el buit.

Jurídicament, el mobbing és definit en aquesta sentència com a pressió laboral tendenciosa, és a dir, aquella pressió laboral tendent a l’autoeliminació d’un treballador, mitjançant la seva denigració laboral.

Per tant, els requisits per observar-la són els següents:

Pressió.

Perquè puguem parlar de mobbing, és necessari que s’exerceixi una pressió, i que la víctima senti aquesta pressió. Per tant, encara que aquesta pressió existeixi, si la víctima no la percep, no parlarem de mobbing, l’única cosa que tindrem serà un comportament malintencionat per part del subjecte actiu, però no una pressió.

Per pressió s’entén tota conducta que des d’un punt de vista objectiu pot ser percebuda com un atac. És irrellevant a l’efecte d’afirmar l’existència de pressió que aquesta hagi arribat a generar o no, baixes laborals en la víctima, o altres estigmes. Si ha existit aquest atac sobre la víctima –i es reuneixen la resta dels requisits que s’analitzen a continuació–, s’haurà produït una pressió laboral tendenciosa.

Cal descartar els frecs laborals que per la seva nimietat, la pressió requereix un comportament sever, amb pes específic propi, i per tant una simple broma –fins i tot de mal gust– no seria mobbing.

La pressió Pot ser explícita o implícita. Tant si aquesta es produeix mitjançant males paraules, com si es produeix mitjançant mirades, riures, o «donant-se la volta», estem davant una pressió, i en aquest sentit no s’ha d’oblidar que una de les formes més efectives del mobbing, és fer el buit a la víctima.

La pressió normalment no comporta contacte físic tot i que també pot donar-se el cas que aquest contacte existeixi.

Actituds repetides d’un treballador sobre un altre, com pot ser l’estirada d’orelles respecte a qui n’és objecte de mofa, el clatellot diàri a qui se li diu que està sempre al mig, etc., entren de ple en el que és pressió, i per tant poden donar lloc a mobbing.

Laboralitat:

La pressió que es pateix ha de ser conseqüència de l’activitat laboral que es duu a terme, i en el lloc de treball.

Que sigui conseqüència de l’activitat laboral, implica que sigui comesa per persones que depenguin funcionalment de l’empresa, encara que orgànicament depenguin d’una altra entitat (Ett, d’altres empreses amb les quals es presta serveis), i també en els casos de treballadors d’altres empreses amb les que es presti servei, atès que sempre que l’empresa de la víctima tingui capacitat de reacció, se li exigirà aquesta, en empara del deure preservació de la integritat física dels treballadors i del deure preservació de la seva intimitat i consideració deguda a la seva dignitat, continguts a l’Estatut dels Treballadors.

Que la Pressió es realitzi en el lloc de treball suposa un límit geogràfic a la seva comissió. La raó de ser d’això radica que fora de l’empresa, la persona té una major llibertat, tant de reacció, com per a el.ludir l’atac. A més, fora de l’àmbit d’organització i direcció de l’empresa–, la capacitat de supervisió empresarial i reacció, disminueix dràsticament.

Tendenciositat:

És sens dubte el requisit més important, el que ens indica el problema que tenim al davant, la no admissibilitat per la consciència social d’aquesta pressió laboral.

La tendenciositat, tant en la seva vessant finalista, com en la seva vessant de comportament abjecte, es converteix en la columna vertebral del mobbing.

Tendenciositat en la seva accepció finalista significa que la Pressió laboral «tendeix a», o dit d’una altra forma que respon a un pla

Aquest pla, pot ser explícit o implícit. De vegades es manifestarà a la víctima mitjançant frases com «et vaig a fer la vida impossible», «si no te’n vas, te’n penediràs», etc. En aquests casos tenim la constatació expressa que existeix un pla que respon a una finalitat manifestada. D’altres vegades, en canvi, la víctima no és conscient d’aquesta finalitat, sinó que veu un canvi d’actitud, l’origen de la qual desconeix o simplement intueix, però sobre el qual ningú li dóna certesa.

La característica explícita o implícita d’aquest pla, és indiferent, ja que el que és rellevant és la seva existència.

Aquest pla requereix d’una permanència en el temps ; perquè es pugui parlar d’un comportament «tendent a», és necessari que tals manifestacions de voluntat es repeteixin al llarg d’un període, sino estaríem davant un fet puntual i no davant una situació de mobbing.

L’assetjament moral a la feina exigeix una actuació repetida i duradora en el temps del subjecte actiu, però no es pot establir un concret termini temporal per poder parlar de mobbing, habitualment de sis mesos, per parlar de mobbing, sino que el factor determinant per a observar-lo vindrà donat per l’avaluació dels fets i la gravetat i intensitat de les actuacions. La reiteració de comportaments no és més que la conseqüència lògica d’un pla, d’una actitud tendent a un resultat, però serà en el cas concret, i només en ell, on s’analitzarà aquesta reiteració de comportaments com a evidència d’aquesta fi. És aquí on l’aportació de tot tipus d’indicis i evidències cronològiques, d’un comportament sistematitzat en contra seva, permetrà l’acreditació d’una conducta planificada dirigida a enfonsar la resistència psicològica de la víctima, en definitiva l’existència d’una pressió laboral tendent a un resultat repudiat per la consciència social.

L’essència del mobbing, és la denigració laboral que persegueix l’autoeliminació del treballador, ja sigui perquè plegui o perquè acabi de baixa mètge. És a dir eliminar la persona laboralment mitjançant atacs psicològics.

Dimensió jurídica del mobbing:

L’art. 4-2 de l’Estatut dels Treballadors, disposa expressament que els treballadors tenen dret a la seva integritat física i a una adequada política de seguretat en el treball; i que els treballadors tenen dret al respecte de la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat.

Per la seva banda l’art. 19 del mateix text legal afirma taxativament que el treballador, en la prestació dels seus serveis, tindrà dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i higiene.

L’art. 20-3 limita l’exacerbat control de l’activitat laboral en dir que l’empresari podrà adoptar les mesures que estimi més oportunes de vigilància i control per verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals, guardant en la seva adopció i «aplicació» la consideració deguda a la seva dignitat humana i tenint en compte la capacitat real dels treballadors disminuïts, si escau.

Per tant, és important posar en coneixement de l’empresari qualsevol actitud d’assetjament laboral, i fer-ho de manera que, si aquest no pren les mesures correctores pertinents, puguem acreditar que l’empresari coneixia la situació.

Sobre les obligacions de l’empresari en matèria de seguretat i salut en el treball, el Tribunal Suprem ha manifestat que l’obligació de l’empresari consisteix a avaluar tots els riscos no eliminats i no només aquells que les disposicions específiques haguessin pogut contemplar expressament, perquè la generalitat d’aquestes normes impossibilita preveure totes les situacions de risc que comporta el procés productiu; i també perquè els imperatius termes amb els quals el legislador defineix el deute de seguretat imposen una clara elevació de la diligència exigible.

Correspon a l’empresari la càrrega de la prova d’acreditar la concurrència d’aquesta possible causa d’exoneració, en tant que ell és el titular del deute de seguretat. Recordem que el deure protecció de l’empresari és incondicionat i, pràcticament, il·limitat, que “han d’adoptar-se les mesures de protecció que siguin necessàries, i que, existint el risc, per enervar la seva possible responsabilitat l’ocupador ha d’acreditar haver esgotat tota la diligència exigible, més enllà -fins i tot- de les exigències reglamentàries i que el fracàs de l’acció preventiva a la que l’empresari està obligat, ja sigui perquè no va avaluar correctament els riscos, perquè no va evitar l’evitable, o no va protegir enfront del risc detectable i no evitable, subjectarà a l’empresari a la conseqüent responsabilitat”.

Què fer?

Davant una situació d’assetjament laboral, el més recomanable és consultar un advocat laboralista, que examinarà els fets i ens assistirà per:

 • Diferenciar si som davant un fet puntual –que no seria mobbing laboral- o d’una situació d’assetjament.

 • en el segon cas, si l’assetjament el causés un company,  posar en coneixement de l’empresa la situació.

 • Presentar una denúncia a la Inspecció de Treball, que valorarà si existeix una conducta contrària a la dignitat de la persona treballadora per part de l’empresari, o si de la conducta de mobbing se’n deriva un risc per a la salut del treballador a causa de l’assetjament a què el sotmeten altres companys de l’empresa. En tots dos casos casos, l’empresari podrà ser sancionat administrativament, ja sigui per dur a terme la conducta activa, o per no complir l’obligació general de prevenir els riscos laborals a l’empresa d’acord amb l’article 14 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

 • Cal tenir en compte que els patiments psicològics derivats de les conductes de mobbing poden ser considerats accidents de treball sempre que es pugui establir un nexe de connexió directe entre la pèrdua de salut de la persona treballadora i la conducta d’assetjament psicològic (article 115 de la Llei general de la Seguretat Social).

 • Demanar judicialment l’extinció del contracte de treball en virtut de l’article 50.1 de l’Estatut dels treballadors. En aquest cas, la persona treballadora tindrà dret a marxar de l’empresa amb una indemnització de 45 dies per any treballat sense que la indemnització pugui superar les 42 mensualitats.

Eva Ferré Ibarz

Advocada

 

 

La demora que en aquests moments es produeix en els pagaments per part del conjunt de les Administracions públiques als seus proveïdors és una notícia que sovint és portada dels diaris o motiu de comentari en les edicions dels telenotícies.

No obstant, aquest retard no és l’únic que en l’actualitat acumulen el conjunt de les Administracions en el compliment de les seves obligacions. Si bé coincidint amb el període perllongat de crisi econòmica, l’activitat de foment i inversió de les nostres Administracions s’ha reduiït molt considerablement, és força habitual que ciutadans que es van veure afectats per la tramitació d’un expedient expropiatori en exercicis anteriors, es trobin ara en la desagradable situació d’observar com la seva propietat ha passat a mans d’alguna Administració pública per alguna necessitat d’interès comú, però en canvi aquesta Administració encara no els ha abonat el preu just acordat. En d’altres casos, aquells més afortunats, sí que han pogut obtenir aquest preu just però molt més enllà dels terminis que legalment s’estableixen i que obliguen a l’Administració actuant, o als seus beneficiaris, a satisfer-lo.

També ens podem trobar en el supòsit que aquest preu just no hagi estat acordat de mutu acord dins del termini establert legalment, sino que sigui determinat pel Jurat d’Expropiació o en l’ordre jurisdiccional contenciós si la decisió de l’anterior ha estat recorreguda per qualsevol de les parts.

En qualsevol dels supòsits als que ens referim, la legislació sectorial estableix uns terminis per rescabalar econòmicament als propietaris que s’han vist afectats per aquest expedient expropiatori, la pèrdua de la seva propietat. I més enllà d’aquest termini, es produeix la mora que comporta l’obligació, també legal, d’abonar els interessos que es devinguin.

La forma de computar aquests interessos no ha estat exempta de debat davant dels nostres òrgans judicials. Amb la intenció d’aportar una mica de llum al respecte d’aquest debat, us fem una breu ressenya de la doctrina més recent del nostre Tribunal Suprem al respecte. I en concret, ens referim a la Sentència del Tribunal Suprem de data 23 de gener de 2012, dictada en el procediment 4211/2008. Aquesta sentència, fixa doctrina en la matèria a partir de pronunciaments precedents i declara el següent:

a) En les expropiacions ordinàries, el dies a quo per a calcular els interessos per demora en la fixació del preu just és aquell en que hagin transcorregut sis mesos des de l’inici de l’expedient expropiatori, és a dir, des de la fermesa de l’acord sobre necessitat de l’ocupació, segons s’infereix de la lectura coordinada dels articles 21, apartat 1, 22 i 56 de la Llei d’Expropiació Forçosa, en relació amb l’article 71, apartat 1, del seu Reglament. Aquests sis mesos es computaran d’acord al que disposa l’article 48, apartat 2, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. El dies ad quem es situa en aquell en que el preu just es fixa definitivament en la via administrativa, bé sigui en una primera decisió, bé sigui en la resolutòria del recurs de reposició si aquest es va interposar. Si la quantia del preu just es modifiqués en la via jurisdiccional a través d’un pronunciament ferm, els interessos es reporten sobre el muntant acordat pels jutges (article 73, apartat 2, del Reglament de la LEF).

b) Els interessos per demora en el pagament del preu just, en aquestes expropiacions ordinàries, es liquiden una vegada transcorreguts sis mesos des de la fixació del preu just en via administrativa (articles 48, apartat 1, i 57 de la LEF), finalitzant el còmput el dia en el que efectivament es satisfà el seu import per part de l’Administració o per part del seu beneficiari, o en el que es dipositi o consigni vàlidament, quan fos procedent. El còmput dels sis mesos es practica d’igual manera, i també s’haurà de tenirn en compte l’eventual modificació de la quantia del preu just en la via contenciós-administrativa.

c) En les expropiacions que es tramiten pel procediment d’urgència, el dies a quo per a calcular els interessos per retard en la fixació del preu just és el següent a aquell en el que s’ocupin els béns o drets expropiats (article 52, regla 8, de la LEF), a no ser que tingui lloc després de transcorreguts sis mesos des de la declaració d’urgència, doncs com que amb aquesta declaració s’entén acomplert el tràmit de declaració de necessitat de l’ocupació (article 52, regla 1, de la mateixa llei), tal dia és el següent a aquell en el que es compleixin sis mesos des de la referida declaració d’urgència, a no ser que aquesta última no contingui la relació de béns o drets a expropiar. Aquests interessos es liquiden fins que el preu just fixat definitivament en la via administrativa es pagui, dipositi o consigni eficaçment. En aquests casos, no existeix, doncs, solució de continuïtat entre ambdòs tipus d’interessos, els de l’article 56 (per demora en la fixació) i els de l’article 57 (per demora en el pagament) de la Llei d’Expropiació Forçosa, degut a la disposició dels béns o drets pel beneficiari sense previ pagament. Aquest criteri s’aplica també a aquelles expropiacions que, no havent estat declarades formalment urgents, materialment són tals per haver-se ocupats els béns abans de la seva valoració i del pagament del preu just.

Esperem que aquesta breu ressenya us sigui d’utilitat, si bé, en qualsevol cas estem a la vostre disposició per ajudar-vos si així ens ho requeriu.

Ignasi Maestro Nieto

Advocat

 

 

Es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o procedència que, com a destinataris finals, fan l’adquisició, fan ús o gaudeixen, dins el territori de Catalunya, de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tingui caràcter empresarial o professional o sigui la mateixa Administració pública.

Això vol dir que, quan comprem un bé o contractem un servei per al nostre ús particular, estem actuant com a consumidors, la qual cosa ens atorga una certa protecció, d’acord amb la llei.

Alguns d’aquests drets:

Informació prèvia i etiquetat dels productes o serveis

Els bens i serveis destinats als consumidors han d’estar etiquetats i presentats de manera que no ens indueixin a error. En especial, hem de rebre informació clara sobre les característiques del bé o servei, sobre la seva naturalesa, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència i manera de fabricació o d’obtenció.

Aquesta informació no ha d’atribuir al bé o servei efectes o propietats que no posseeixi. Tampoc es pot suggerir que el bé o servei posseeix característiques particulars, quan tots els béns o serveis similars posseeixin aquestes mateixes característiques. La informació ha de ser veraç, eficaç i suficient sobre les característiques essencials d’allò que s’ofereix.

En particular, cal informar el nom i adreça completa del productor, la naturalesa, composició i finalitat del producte, la Qualitat, quantitat, categoria o denominació usual o comercial, si la tenen, la data de producció o subministrament i lot, i quan calgui, termini recomanat per a l’ús o consum o data de caducitat. També és necessari informar sobre les instruccions o indicacions per al seu correcte ús o consum, advertiments i riscos previsibles.

Dret de desistiment

És el dret que té la persona consumidora de decidir la devolució del bé o la cancel·lació del servei durant

el temps establert com a període de reflexió legalment o contractualment, és a dir, la facultat del consumidor i usuari de deixar sense efecte el contracte celebrat, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap mena. Les clàusules que imposin al consumidor una penalització per a l’exercici del desistiment són nul.les.

El dret de desistiment que s’atribueix als consumidors i usuaris es regeix, quan n’hi hagi, per les disposicions legals vigents en cada cas. Si no n’hi ha, són les següents:

Quan la llei atribueixi el dret de desistiment al consumidor i usuari, l’empresari haurà d’informar, per escrit, en el document contractual, de manera clara, comprensible i precisa, del dret de desistir del contracte i dels requisits i conseqüències del seu exercici, incloses les modalitats de restitució del bé o servei rebut. A més, cal lliurar al consumidor o usuari un document de desistiment, identificat clarament com a tal, que expressi el nom i adreça de la persona a qui s’ha d’enviar i les dades d’identificació del contracte i dels contractants.

El consumidor i usuari disposa d’un termini mínim de catorze dies naturals per exercir el dret de desistiment, sempre que l’empresari hagi complert amb el deure informació i documentació

Si no ho hagués fet, el termini per a l’exercici del dret de desistiment finalitzarà dotze mesos després de la data d’expiració del període de desistiment inicial, que es compta des que es va lliurar el bé o es va celebrar el contracte, en el cas de prestació de serveis.

Si el deure informació i documentació es compleix durant aquest termini de dotze mesos, el termini legalment previst per a l’exercici del dret de desistiment començarà a comptar des d’aquest moment.

Despeses vinculades al desistiment:

L’exercici del dret de desistiment no implicarà cap despesa per al consumidor i usuari. A aquests efectes es considerarà lloc de compliment el lloc on el consumidor i usuari hagi rebut la prestació.

Conseqüències de l’exercici del dret de desistiment

Restitució de les prestacions per les dues parts.

El consumidor i usuari no haurà de reemborsar cap quantitat per la disminució del valor del bé, sempre que sigui conseqüència del seu ús conforme als pactes o a la seva naturalesa, o per l’ús del servei.

El consumidor i usuari tindrà dret al reemborsament de les despeses necessàries i útils que hagi realitzat en el bé.

En cas que l’usuari incompleixi el compromís de permanència adquirit amb l’empresa, la penalització per baixa, o cessament prematur de la relació contractual, serà proporcional al nombre de dies no efectius del compromís de permanència acordat.

La impossibilitat de retornar la prestació objecto del contracte per part del consumidor i usuari per pèrdua, destrucció o una altra causa no privaran a aquest de la possibilitat d’exercir el dret de desistiment.

En aquests casos, quan la impossibilitat de devolució li sigui imputable, el consumidor i usuari respondrà del valor de mercat que hagués tingut la prestació en el moment de l’exercici del dret de desistiment, tret que aquest valor fos superior al preu d’adquisició, en aquest cas respondrà d’aquest.

Quan el consumidor i usuari hagi exercit el dret de desistiment, l’empresari estarà obligat a retornar les sumes abonades pel consumidor i usuari sense retenció de despeses. La devolució d’aquestes summes haurà d’efectuar-se sense demores indegudes i, en qualsevol cas, abans que hagin transcorregut 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment del contracte pel consumidor i usuari.

Transcorregut aquest termini sense que el consumidor o usuari hagi recuperat la quantitat corresponent, tindrà dret a reclamar-la duplicada, sense perjudici que a més se li indemnitzin els danys i perjudicis que se li hagin causat en el que excedeixin d’aquesta quantitat.

Correspon a l’empresari la càrrega de la prova sobre el compliment del termini.

Eva Ferré Ibarz

Advocada

 

La normativa laboral no conté una definició específica del contracte de treball. Tanmateix, llegint l’article 1.1 de l’Estatut dels Treballadors en podem veure la configuració legal:

Art. 1.1 ET

La present Llei serà aplicable als treballadors que voluntàriament prestin els seus serveis retribuïts per compte d’atri i dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, física o jurídica, denominada ocupador o empresari.

Per tant, definirem el contracte de treball com aquell acord entre l’ocupador o empresari (persona física o jurídica) i el treballador (persona física), mitjançant el qual el treballador es compromet voluntàriament a prestar determinats serveis per compte d’atri (alienitat), sota la seva direcció (és a dir, amb dependència, subordinació, i sota el seu àmbit d’organització) a canvi d’una retribució salarial (salari).

Examinem ara les notes definitòries d’aquesta relació:

Voluntarietat i llibertat: El treball es presta de forma lliure, és a dir, que el treballador es compromet a dur a terme el treball de manera voluntària per mitjà de la manifestació de consentiment prèvia, que s’expressa al contracte, i a més, duu a terme el treball personalment.

Alienitat: El treball es presta en règim d’alienitat, perquè el treballador treballa “per compte d’atri”, és a dir, per compte de l’empresari. Què vol dir això? Doncs vol dir que des del principi, els resultats del treball s’atribueixen a l’empresari, que és qui incorpora els fruits del treball al mercat. Així qui percep els beneficis i suporta els riscos de l’activitat no és el treballador, sinó l’empresari.

És per això que el treball prestat per compte propi (per exemple, el que fan els treballadors autònoms), com està mancat d’aquesta alienitat, no se sotmet a la legislació laboral. Així ho expressa la disposició final primera de l’Estatut dels Treballadors, que diu textualment: El treball realitzat per compte propi no estarà sotmès a la legislació laboral, excepte en aquells aspectes que per precepte legal es disposi expressament.

Subordinació o dependència: El treball es presta dins de l’àmbit d’organització i direcció d’una altra persona, l’empresari, com a propietari dels mitjans de producció i dels resultats dels serveis laborals prestats pels treballadors. Com el treball es presta amb submissió a les instruccions de l’empresari, podem dir que es dóna una situació de subordinació o dependència, perquè el treballador no organitza el treball propi, sinó que ho fa l’empresari segons el seu criteri i els seus interessos.

Salari:  El treball es presta a canvi d’una remuneració salarial.

Per tant, el contracte és de naturalesa laboral si els serveis o les activitats acordats entre les parts es presten en condicions de voluntarietat, alienitat, dependència o subordinació, i a canvi d’una remuneració salarial). Tant fa com anomenem al contracte. Si les condicions existeixen, el contracte és laboral.

Relacions laborals comunes i relacions laborals especials.

La relació de treball es pot donar de moltes formes, molt diferents entre elles, però en totes trobarem les característiques de què hem parlat. Ara bé. Hi ha relacions laborals que, per les seves característiques especials, es regulen de forma diferent pel legislador. Parlem de les relacions laborals especials.

L’Estatut dels Treballadors les distingeix i es exclou de la legislació laboral comuna.

No es pot entendre que aquesta diferenciació sigui discriminatòria, perquè la regulació especial es justifica en les especials característiques dels treballs que es contemplen.

El tronc comú del que parteix tota relació laboral individual permet afirmar que les relacions especials també són objecte d’atenció de l’ordenament jurídic laboral. No obstant això, per les especialitats que tenen en uns casos i per opcions de política legislativa, en uns altres, disposen d’una regulació pròpia, tot i que bona part dels preceptes de l’Estatut dels Treballadors i d’altres normes laborals generals també siguin aplicables a aquestes relacions, perquè així ho estableix la seva regulació pròpia.

En la relació laboral comuna els pressupostos substantius es manifesten amb tota claredat i les notes de voluntarietat, alienitat, dependència i remuneració es donen conjuntament.

En canvi, en les relacions de treball especials es dóna una certa flexibilitat en algun o alguns dels pressupostos substantius a causa de les particularitats pròpies i específiques del vincle que uneix a les parts contractants.

L’article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors enumera les relacions especials de treball:

 • Personal d’alta direcció

 • Personal al servei de la llar familiar.

 • Condemnats en institucions penitenciàries.

 • Esportistes professionals.

 • Persones que intervenen en operacions mercantils per compte d’un o més empresaris sense assumir el risc o ventura.

 • Altres relacions laborals especials.

  Artistes en espectacles públics.

  Treballadors minusvàlids que presten servei en centres especials d’ocupació.

  Estibadors portuaris

  Relació laboral de residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut.

  Advocats que presten serveis en despatxos, individuals o col·lectius

En aquest cas, ens centrarem en la relació laboral del personal al servei de la llar familiar.

Com es regula?

 • Llei 27/2011, de 1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social (disposició addicional 39 i disposició transitòria única

 • Reial decret 1620/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar.

 • Reial decret-Llei 29/2012, de 28 de desembre, de millora de gestió i protecció social en el Sistema Especial per a Empleats de Llar i altres mesures de caràcter econòmic i social.

 • Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat. Per a l’any 2015.

 • Reial decret 1106/2014, de 26 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2015.

 • Estatut dels Treballadors.

Es tracta d’una relació peculiar, perquè es dóna en un àmbit –la llar familiar–  i en la que la nota de dependència es valora de diferent manera respecte a una relació comuna.

 • Quins són les tasques del personal al servei de la llar familiar? Quan parlem del personal d’atenció domèstica, pensem en la senyora de la neteja. Tanmateix, aquesta relació no engloba solament això, sinó que sovint, inclou també la direcció o la cura de la llar, l’atenció a membres de la família o de persones que convisquin al domicili, o de les tasques de guarderia, jardineria, conducció de vehicles o similars.

A més, la prestació contractual no té com a objectiu l’obtenció de lucre per la part de l’empresari, sinó solament que el subjecte treballador realitzi unes activitats que puguin ser útils i funcionals per al desenvolupament normal de la vida domestica en la unitat familiar.

Activitats excloses:

 • Relacions concertades per persones jurídiques, de caràcter civil o mercantil (per exemple, si qui contracta és una empresa o una associació, no estarem parlant de relació especial).

 • Relacions concertades a través d’empreses de treball temporal.

 • Relacions de cuidadors professionals contractats per institucions públiques o per entitats privades.

 • Relacions de cuidadors no professionals en atenció a persones en situació de dependència en el seu domicili.

 • Relacions concertades entre familiars.

 • Treball a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge. Farem un petit stop en aquest punt per definir aquest treball títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge, perquè de vegades, sota aquest títol s’amaguen veritables relacions laborals.  Aquest tipus de treball es recull en l’article 1.3 d de l’Estatut dels Treballadors i els seus trets identificatius són força clars: No hi ha horari establert. No hi ha sotmetiment a la disciplina de l’empresari i no hi ha retribució que compensi la prestació.

Com es contracta?

 • contractació directa

 • a través dels serveis públics d’ocupació o de les agències de col·locació autoritzades, amb garantia plena del principi d’igualtat i no discriminació.

Quina forma ha de tenir el contracte?

 • Pot ser de paraula o per escrit.

 • En tot cas, en els contractes de durada determinada per temps igual o superior a quatre setmanes haurà de ser per escrit.

 • Cal remarcar que, per un tema de seguretat jurídica, sempre és convenient fer els contractes per escrit, si més no, a efectes de prova.

Elements essencials del contracte.

Quan la durada del contracte sigui superior a quatre setmanes el treballador ha de rebre informació sobre els elements essencials del mateix si aquests no figuren en el contracte formalitzat per escrit, que a més dels aspectes generals (identificació de les parts, salari, jornada, etc.) ha d’incloure:

 • Prestacions salarials en espècie, quan n’hi hagi. Què són les prestacions en espècie? Pues son aquelles que compensen el treball, però no es paguen en diners, como per exemple, allotjament, menjar, etc. En la relació laboral especial del personal al servei de la llar familiar, les prestacions en espècie no poden superar el 30% de les retribucions salarials.

 • Durada i distribució dels temps de presència pactats, i sistema de retribució o compensació dels mateixos. Què són els temps de presència?

Temps de treball i temps de presència són conceptes diferents. El primer es refereix al temps de treball efectiu, mentre que el segon al temps en el qual el treballador està a la disposició de l’empleador sense realitzar treball efectiu.

El temps de presència no computa a l’efecte de la jornada de treball pactada en el contracte.

Per a un treballador que treballi a jornada completa, el màxim d’hores de presència que es pot fer és de 20 hores setmanals de terme mitjà en un període de referència d’un mes

 • Si s’escau, el règim de pernoctes de l’empleat de llar en el domicili familiar.

Durada del contracte.

El contracte podrà celebrar-se per temps indefinit o per una durada determinada en els casos legalment previstos.

Podrà concertar-se per escrit un període de prova que no podrà excedir de dos mesos i durant el qual l´empleador i l’empleat de llar estaran obligats a complir amb les seves respectives prestacions, amb possibilitat de resolució de la relació laboral per qualsevol de les parts amb un període màxim de preavís de set dies.

Retribucions

El Salari Mínim Interprofessional, fixat anualment pel govern

Aquest salari mínim s’entén referit a la jornada de treball completa a la qual es refereix es percebrà a prorrata si es realitzés una jornada inferior.

Aquest salari podrà ser objecte de millora a través de pacte individual o col·lectiu.

L’empleat de llar tindrà dret a dues gratificacions extraordinàries a l’any que es percebran, excepte pacte en contrari, al finalitzar cadascun dels semestres de l’any, en proporció al temps treballat durant el mateix. La seva quantia serà la qual acordin les parts, havent de ser suficient per a garantir, en tot cas, el pagament en metàl·lic, almenys, de la quantia del salari mínim interprofessional en còmput anual.

Per a la retribució dels empleats de llar que treballin per hores, en règim extern, el salari mínim de referència serà el qual es fixi en el reial decret pel qual es fixa anualment el salari mínim interprofessional per als treballadors eventuals i temporers i empleats de llar, que inclou tots els conceptes retributius; aquest salari mínim s’abonarà íntegrament en metàl·lic, en proporció a les hores efectivament treballades.

La documentació del salari es realitzarà mitjançant el lliurament al treballador d’un rebut individual i justificatiu del pagament del mateix, en la forma acordada entre les parts o, en defecte d’això, conforme a l’assenyalat en l’article 29.1 de l’Estatut dels Treballadors.

Article 29 Liquidació i pagament

1. La liquidació i el pagament del salari es faran puntual i documentalment en la data i lloc convinguts o conforme als usos i costums. El període de temps que es refereix l’abonament de les retribucions periòdiques i regulars no podrà excedir d’un mes.

El treballador i, amb la seva autorització, els seus representants legals, tindran dret a percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, bestretes a compte del treball ja realitzat.

La documentació del salari es realitzarà mitjançant el lliurament al treballador d’un rebut individual i justificatiu del pagament del mateix. El rebut de salaris s’ajustarà al model que aprovi el Ministeri de Treball i Seguretat Social, tret que per conveni col·lectiu o, en defecte d’això, per acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, s’estableixi altre model que contingui amb la deguda claredat i separació les diferents percepcions del treballador, així com les deduccions que legalment procedeixin.

Les hores de presència es retribuiran amb un salari de quantia no inferior al corresponent a les hores ordinàries.

El Ministeri de Treball i Immigració posa a la disposició dels empleadors models de rebuts de salaris per al compliment de l’establert en aquest apartat.

Temps de treball

 • La jornada màxima setmanal de caràcter ordinari serà de quaranta hores de treball efectiu. (és a dir, sense comptar els temps de presència que s’ha esmentat abans)

 • L’horari serà fixat per acord entre les parts.

 • Una vegada acaba la jornada de treball diària i, si escau, el temps de presència pactat, l’empleat no estarà obligat a romandre en la llar familiar.

 • El temps de presència ha de respectar la jornada màxima de treball i els períodes mínims de descans, i tindrà la durada i serà objecte de retribució o compensació en els mateixos termes que acordin les parts.

 • En tot cas, tret que s’acordi la seva compensació amb períodes equivalents de descans retribuït, les hores de presència no podran excedir de vint hores setmanals de terme mitjà en un període de referència d’un mes.

 • El règim de les hores extraordinàries serà l’establert en l’article 35 de l’Estatut dels Treballadors, excepte el previst en el seu apartat 5. És a dir:

 • Tindran la consideració d’hores extraordinàries aquelles hores de treball que es realitzin sobre la durada màxima de la jornada ordinària de treball.

 • Es pot optar (al contracte individual), entre abonar les hores extraordinàries en la quantia que es fixi, que en cap cas podrà ser inferior al valor de l’hora ordinària, o compensar-les per temps equivalents de descans retribuït.

 • En absència de pacte referent a això, s’entendrà que les hores extraordinàries realitzades haurien de ser compensades mitjançant descans dintre dels quatre mesos següents a la seva realització.

 • No podrà ser superior a vuitanta a l’any, excepte les treballades per a prevenir o reparar sinistres i altres danys extraordinaris i urgents, (sense perjudici de la seva compensació com hores extraordinàries). Per als treballadors que per la modalitat o durada del seu contracte realitzessin una jornada en còmput anual inferior a la jornada general en l’empresa, el nombre màxim anual d’hores extraordinàries es reduirà en la mateixa proporció que existeixi entre tals jornades.

 • Si no s’ha pactat al contracte, les hores extraordinàries són voluntàries.

 • Entre el final d’una jornada i l’inici de la següent hi ha d’haver un descans mínim de dotze hores. El descans entre jornades de l’empleat de llar interna podrà reduir-se a deu hores, compensant la resta fins a dotze hores en períodes de fins a quatre setmanes.

 • L’empleat de llar intern disposarà, almenys, de dues hores diàries per als menjars principals, i aquest temps no es computarà com de treball.

 • Els empleats de llar tenen dret a un descans setmanal de trenta-sis hores consecutives que comprendran, com regla general, la tarda del dissabte o el matí del dilluns i el dia complet del diumenge.

 • Quan l’empleat de llar no presti serveis en règim de jornada completa, la retribució corresponent al període de descans es reduirà en proporció a les hores efectivament treballades.

 • El treballador tindrà dret al gaudi de les festes i permisos previstos en l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors.

 • El període de vacances anuals serà de trenta dies naturals, que podrà fraccionar-se en dos o més períodes, si bé almenys un d’ells serà, com a mínim, de quinze dies naturals consecutius. El període o períodes de gaudi de les vacances s’acordaran entre les parts.

 • En defecte de pacte, quinze dies podran ser fixats pel empleador, d’acord amb les necessitats familiars. La resta la triarà lliurement l’empleat. Ara bé, en aquest cas, les dates s’han de notificar amb dos mesos d’antelació a l’inici del seu gaudi.

 • Durant el període o períodes de vacances, l’empleat de llar no estarà obligat a residir en el domicili familiar o en el lloc on es desplaci la família o algun dels seus membres.

Respecte als menors de 18 anys seran d’aplicació els límits establerts en l’Estatut dels Treballadors en matèria de temps de treball:

a) Només podran realitzar-se vuit hores diàries de treball efectiu, amb una pausa de trenta minuts per a les jornades superiors a quatre hores i mitja. Si el menor de divuit anys treballés per a diversos empleadors, per al còmput de les indicades vuit hores es tindran en compte les realitzades amb cada un d’ells.

b) No podran realitzar hores extraordinàries ni treballar en període nocturn, considerant-se aquest el transcorregut entre les deu de la nit i les sis del matí.

c) El descans entre jornades serà, com a mínim, de dotze hores.

d) El descans setmanal serà, almenys, de dos dies consecutius.

Extinció del contracte

La relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar s’extingirà conforme al previst en el present reial decret i en l’article 49 de l’Estatut dels Treballadors, en allò en que siguin compatibles amb la seva naturalesa.

 • L’acomiadament disciplinari del treballador es produirà, mitjançant notificació escrita, per les causes previstes en l’Estatut dels Treballadors. Això no obstant això, i per al cas que la jurisdicció competent declari l’acomiadament improcedent, les indemnitzacions, que s’abonaran íntegrament en metàl·lic, seran equivalents al salari corresponent a vint dies naturals multiplicats pel nombre d’anys de servei, amb el límit de dotze mensualitats.

 • Els supòsits d’incompliment per l’empleador dels requisits previstos per a formalitzar l’acomiadament produiran el mateix efecte descrit en el paràgraf anterior per als casos d’acomiadament improcedent.

 • El contracte podrà extingir-se durant el transcurs del contracte per desistiment de l’empleador, el que haurà de comunicar-se per escrit a l’empleat de llar, en el qual consti, de manera clara i inequívoca, la voluntat de l’empleador de donar per finalitzada la relació laboral per aquesta causa.

 • En el cas que la prestació de serveis hagués superat la durada d’un any, l’empleador haurà de concedir un termini de preavís la durada del qual, computada des que es comuniqui al treballador la decisió d’extinció, haurà de ser, com a mínim, de vint dies. En els altres supòsits el preavís serà de set dies.

 • Simultàniament a la comunicació de l’extinció, l’empleador haurà de posar a la disposició del treballador una indemnització, que s’abonarà íntegrament en metàl·lic, en quantia equivalent al salari corresponent a dotze dies naturals per any de servei, amb el límit de sis mensualitats.

 • Durant el període de preavís l’empleat que presti serveis a jornada completa tindrà dret, sense pèrdua de la seva retribució, a una llicència de sis hores setmanals amb la finalitat de buscar nova ocupació.

 • l’empleador podrà substituir el preavís per una indemnització equivalent als salaris d’aquest període, que s’abonaran íntegrament en metàl·lic.

 • Es presumirà que l’empleador ha optat per l’acomiadament del treballador i no pel desistiment, quan, en la comunicació de cessament que realitzi, hagi incompliment de la forma escrita en els termes indicats en el paràgraf primer de l’apartat anterior, o bé no es posi a la disposició del treballador la indemnització establerta en el paràgraf tercer de dita apartada, amb caràcter simultani a la comunicació.

 • No obstant això, la no concessió del preavís o l’error excusable en el càlcul de la indemnització no suposarà que el empleador ha optat per l’acomiadament, sense perjudici de l’obligació del mateix d’abonar els salaris corresponents a aquest període o al pagament de la indemnització en la quantia correcta.

 • En el despido disciplinario y el desisitimiento, la decisió extintiva no podrà portar-se a terme respecte de l’empleat intern entre les disset hores i les vuit hores de l’endemà, tret que l’extinció del contracte estigui motivada per falta molt greu als deures de lleialtat i confiança.

Conclusió

La relació laboral del servei de la llar familiar es considera especial en l’ordenament laboral, per que el treball es realitza al domicili de les persones i implica un alt grau de confiança, per raó de que no és el mateix treballar en una empresa que en una casa particular, tant per l’empleador com pel treballador.

Les normes de contractació són diferents respecte a la norma comú, tant en la forma del contracte –permet contractes verbals, cosa que no sembla gaire recomanable, perquè això complica les coses tant a l’hora de demostrar que la relació existeix, com de provar les condicions amb les que s’ha acordat aquesta.

Les normes d’extinció contractual difereixen també de la norma general, tant en les causes (l’empleador pot desistir), com per les indemnitzacions que es deriven de l’extinció.

És recomanable contactar un professional perquè ens ajudi a redactar el contracte de treball i ens assessori sobre les característiques concretes d’aquesta relació, per evitar incórrer en incompliments.

També és recomanable pel treballador assessorar-se sobre el contingut de la relació laboral, perquè aquí les normes que més o menys tots coneixem, poden no ser aplicables, en tractar-se d’una relació especial.

 

 

 

 

Comença l’any i és el moment de planificar-nos. Repassar quins seran els nostres dies de treball i de festa i com no, quan farem vacances!

Us recordem alguns conceptes interessants al respecte.

La jornada laboral

La jornada de treball o jornada laboral és el nombre d’hores que dedica un treballador a l’activitat per a la qual ha estat contractat. Aquestes hores es computen diàriament, setmanalment o anualment.

Es comptabilitza pel nombre d’hores en les quals l’empleat desenvolupa la seva activitat laboral, en el dia o jornada laboral, però també és important el còmput de la setmana laboral, mes laboral i l’any laboral.

L’Estatut dels Treballadors, estableix  que la jornada de treball serà la que es pacti als convenis col·lectius. Per tant, per saber quina jornada de treball tenim hem de revisar el conveni corresponent. Per exemple. Conveni col·lectiu de treball interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de Catalunya ens diu que la jornada màxima anual, per als treballadors subjectes a aquest conveni, serà de 1791 hores de treball efectiu, equivalent a aplicar en còmput anual la jornada de 40 hores setmanals.

Cal tenir present que els Convenis col·lectius només poden regular o millorar les condicions que estableix l’Estatut dels Treballadors, però mai empitjorar-les.

L’Estatut dels Treballadors estableix un màxim de quaranta hores de treball efectiu setmanals de promig, en còmput anual. En el conveni d’hostaleria coincideix el màxim establert a l’ET amb el màxim acordat, però no sempre és així. El conveni col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya, per exemple, fixa el màxim anual en 1742 hores, és a dir en 38,5 hores màximes a la setmana.

Tanmateix, L’ET estableix la possibilitat que la jornada es distribueixi durant l’any de forma irregular, si es recull així al conveni o bé hi ha acord entre l’empresa i els representants dels treballadors, sempre respectant les normes que l’ET estableix, és clar..

El Calendari laboral i de vacances

Les empreses tenen l’obligació d’elaborar anualment un calendari laboral, que s’ha d’exposar en un lloc visible de cada centre de treball. En aquest cal recollir les festes laborals.

D’altra banda, cada empresa ha de fixar el seu calendari de vacances. El treballador ha de conèixer les dates que li corresponguin dos mesos abans, almenys, del començament del gaudi

El fet de no complir aquestes obligacions és una infracció en matèria de relacions laborals i pot comportar una multa a l’empresa.

Les vacances

L’ET estableix que el període de vacances anuals retribuïdes, no és substituïble per compensació econòmica, i es pacta al conveni col·lectiu o contracte individual. En cap cas la durada serà inferior a trenta dies naturals. Així, per exemple, el conveni que hem esmentat abans recull que El personal subjecte al Conveni gaudirà de trenta dies naturals de vacances i que els treballadors que no portin encara un any de treball efectiu tindran dret a gaudir-ne la part proporcional que correspongui. Les vacances es faran

preferentment des de l’1 d’abril fins al 31 d’octubre.

Festes 2017

Les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de catorze a l’any, de les quals dos seran locals. L’ET fixa com a obligatòries d’àmbit nacional les de Nadal, Any Nou, primer de maig i 12 d’octubre.

Les festes laborals a Catalunya durant l’any 2017 seran les següents:

 • 6 de gener (Reis)
 • 14 d’abril (Divendres Sant)
 • 17 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
 • 1 de maig (Festa del Treball)
 • 24 de juny (Sant Joan)
 • 15 d’agost (l’Assumpció)
 • 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
 • 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
 • 1 de novembre (Tots Sants)
 • 6 de desembre (Dia de la Constitució)
 • 8 de desembre (La Immaculada)
 • 25 de desembre (Nadal)
 • 26 de desembre (Sant Esteve)

La festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a Festa d’Aran, d’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d’Era Val d’Aran.

A més de les festes esmentades es fixen, mitjançant l’Ordre TSF/341/2016, de 30 de novembre, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

(font: http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=14514)

Si vols veure quines festes locals s’estableix a la teva localitat, la Generalitat ha habilitat un cercador:

http://treball.gencat.cat/ca/ambits/relacions_laborals/ci/calendari_laboral/festes_generals_locals_Cat/

Si necessiteu més informació no dubteu a consultar-nos.

 

 

Desde el 5 de abril de 2017 es posible la presentación telemática y desde el 11 de mayo la presencial.

El plazo finalizará el 30 de junio de 2017 (26 de junio, si se desea domiciliar el pago del impuesto).

Están obligados a declarar (sea confirmando un borrador a través de Renta WEB o presentando una declaración) todos los contribuyentes personas físicas residentes en España, excepto los que hayan percibido, exclusivamente, rentas procedentes de:

Rendimientos del trabajo personal, iguales o inferiores a 22.000 euros anuales, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

 • Que procedan de un solo pagador.

 • Que, si existen varios pagadores, la suma del segundo y posteriores por orden de cuantía  no superen en su conjunto la cantidad de 1.500 euros.

 • Que los únicos rendimientos de trabajo consistan en prestaciones pasivas (pensiones de la Seguridad Social y de clases pasivas, prestaciones de planes de pensiones, seguros colectivos, mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresarial, Planes de previsión asegurados y prestaciones de seguros de dependencia), siempre que la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial reglamentariamente establecido (a solicitud del contribuyente mediante presentación del modelo 146).

El límite se fija en 12.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

 • Cuando los rendimientos del trabajo procedan de más de un pagador y la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes por orden de cuantía superen la cantidad de 1.500 euros anuales.

 • Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos no exentas.

 • Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.

 • Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo fijo de retención.

Rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales. Se excluye del límite conjunto de 1.600 euros anuales a las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o partici­paciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.  Cuando la base de retención no se haya determinado en función de la cuantía a integrar en la base imponible la ganancia patrimonial obtenida procedente de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva no podrá computarse como ganancia patrimonial sometida a retención o ingreso a cuenta a efectos de los límites excluyentes de la obligación de declarar.

Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos de letras del tesoro y subvenciones para adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado, con límite conjunto de 1.000 euros anuales.

No tendrán que presentar declaración en ningún caso las personas que obtengan rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, o ganancias patrimoniales que conjuntamente no superen los 1.000 euros ni quienes hayan tenido, exclusivamente, pérdidas patrimoniales inferiores a 500 euros.

No obstante, aunque no resulten obligados a declarar, todos los contribuyentes que tengan derecho a recibir una devolución tienen que confirmar el borrador o presentar la declaración para obtener su devolución.

 

Como cada año, ponemos a su disposición nuestros servicios de asesoramiento tributario y fiscal. 

La principal novedad de este ejercicio, el sistema RENTA WEB, nos permite agilizar los trámites siguientes y evitarle desplazamientos o recibirle personalmente según sea su preferencia:

 • Revisión, y si procede, modificación puntual de algún dato erróneo del borrador de su Declaración. Presentación Telemàtica.

 • Confección de la declaración de la IRPF. Presentación Telemàtica.

 • Confección de la Declaración del Impuesto sobre el Patrimonio. Presentación Telemática.

Si Ud. está interesado, sólo es necesario que nos haga llegar:

 • Número de referencia de la declaración, que recibirá de la AEAT por mensaje en su móvil o por correo.

 • Declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio anterior (2015).

 • Toda aquella otra documentación relativa a ingresos que haya tenido durante el ejercicio o acreditativa del derecho a aplicarse determinadas deducciones (alquiler que recibe o paga por ejemplo).

Toda esta documentación nos la puede enviar de los siguientes modos:

 • Por correo electrónico al correo despatxjuridic@icab.cat

 • Solicitando cita previa llamando al 93 217 62 50

 

Idioma